Stax Jar With Plastic Lid B02511NHUA

STAX JAR WITH PLASTIC LID
– Model/ Mã: B02511NHUA
– Capacity/ Dung tích: 325 ml
– Đường kính miệng – TD: 90 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 76 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B02517NHUA
– Capacity/ Dung tích: 500 ml
– Đường kính miệng – TD: 90 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 105 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B02523NHUA
– Capacity/ Dung tích: 650 ml
– Đường kính miệng – TD: 90 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 133 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B02526NHUA
– Capacity/ Dung tích: 750 ml
– Đường kính miệng – TD: 90 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 151 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean

– Model/ Mã: B02536NHUA
– Capacity/ Dung tích: 1000 ml
– Đường kính miệng – TD: 90 mm
– Đường kính chân – BD: 71 mm
– Đường kính lớn nhất – MD: 90 mm
– Chiều cao – H: 194 mm
– Brand/ Nhãn hiệu: Ocean